Algemene voorwaarden

Spam Energy drink is een onderdeel van Van Doorne Food import
Den Haag
Algemene Voorwaarden Van Van Doorne Food import
Algemene Voorwaarden van Van Doorne Food Import gevestigd te Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 27331285, bij de Kamer gedeponeerd.
Artikel 1 Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen tussen Van Doorne Food Import en haar wederpartij, ongeacht of die wederpartij optreedt in de hoedanigheid van koper, opdrachtgever of in een andere hoedanigheid. Afwijkingen op deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen. Afwijkende en aanvullende voorwaarden van een wederpartij of derden - waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan – binden Van Doorne Food Import niet, tenzij deze door Van Doorne Food Import schriftelijk zijn aanvaard. Door de wederpartij van toepassing verklaarde algemene voorwaarden worden door Van Doorne Food Import uitdrukkelijk van de hand gewezen. Van Doorne Food Import is te allen tijde gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, waarna de gewijzigde versie op door ons gesloten overeenkomsten van toepassing zijn. De meest actuele versie is kenbaar via onze website www.deliwebxl.com
Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomst
Alle aanbiedingen en offertes, waaronder mede begrepen worden prijslijsten, zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en zijn te beschouwen als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Een overeenkomst komt eerst tot stand door de schriftelijke aanvaarding van het aanbod onzerzijds, dan wel door onze uitvoering ervan. Een door ons verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke aanvaarding. De inhoud van folders, drukwerk enz. bindt ons niet tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.
Artikel 3 Prijzen/prijsverhogingen
Alle prijzen zijn in Euro’s uitgedrukt en gelden – tenzij anders overeengekomen – voor levering af magazijn en zijn exclusief emballage. De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting. Indien zich na het afsluiten van de overeenkomst wijzigingen voordoen in kostprijsbepalende factoren, zoals verhoging van accijnzen, (verpakkings-)belastingen en/of heffingen, zijn wij gerechtigd deze in de prijs door te berekenen. Eventuele kortingen gelden eenmalig en binden ons niet met betrekking tot andere overeenkomsten.
Artikel 4 Levering en ontbinding
1)
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vindt de levering plaats “af vestiging Den Haag”.
2)
Wij zijn gerechtigd te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.
3)
Een door ons opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Wij zijn, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de wederpartij ons in gebreke heeft gesteld.
4)
Zolang de wederpartij jegens ons niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, zijn wij gerechtigd levering op te schorten. Deze opschorting geldt tot het moment dat de wederpartij alsnog zijn verplichtingen is nagekomen.
5)
Indien de wederpartij jegens ons in verzuim is met de nakoming van zijn contractuele verplichtingen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, liquidatie, gehele of gedeeltelijke overdracht van zijn bedrijf of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en is de wederpartij gehouden onze schade te vergoeden.
6)
In geval van ontbinding door Van Doorne Food Import hebben wij het recht alle door ons geleverde, maar nog onbetaald gebleven zaken terug te nemen. Opdrachtgever is verplichtVan Doorne Food Import daartoe alle nodige medewerking te verlenen, met name door Van Doorne Food Import c.q. (een) door Van Doorne Food Import aangewezen derde(n) toegang te verlenen tot haar bedrijfsterrein (-en) en/of door haar gebruikte ruimten. Opdrachtgever verleent Van Doorne Food Import hierbij reeds nu voor alsdan toestemming.
7)
Alle risico van transport van de goederen berust bij de wederpartij, zowel wat de directe als wat indirecte schade betreft. De wederpartij dient zich hiervoor te verzekeren. De wijze van transport wordt door Van Doorne Food Import bepaald. Aan onze leveringsplicht zal zijn voldaan door de goederen eenmaal aan de wederpartij te doen aanbieden. Het rapport van de vervoerder, inhoudende weigering van acceptatie, strekt tot volledig bewijs van aanbod tot levering. In dat geval komen retourvracht, opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde goederen geheel voor rekening van de wederpartij.

Artikel 5 Overmacht
1)
Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden waarop wij geen invloed hebben, en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken, zoals - maar niet uitsluitend beperkt tot - oorlog, oorlogsgevaar, oproer, sabotage, een bedrijfsstoring, een transportvertraging, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, een staking en het niet of niet tijdig leveren door onze leveranciers.
2)
Indien wij door overmacht niet of niet tijdig in staat zijn onze verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, hebben wij het recht de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel (indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is), de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Van Doorne Food Import
Den Haag
Indien wij in overmacht verkeren is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst noch tot schadevergoeding.
Artikel 6 Betaling
1)
Alle betalingen dienen contant te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.
2)
Voor het overige dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting, tenzij anders overeengekomen. Deze betalingstermijn geldt als fatale termijn. Verrekening is niet toegestaan.
3)
Wij zijn gerechtigd te allen tijde vooruitbetaling, betalingen in termijnen, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling te verlangen.
4)
Indien enige betalingstermijn door opdrachtgever is overschreden, is het totaal openstaande bedrag, alsmede de overige openstaande facturen, zonder ingebrekestelling terstond opeisbaar, ook in geval van surséance van betaling of faillissement.
5)
Indien betaling niet volledig binnen de gestelde termijn heeft plaatsgehad, is opdrachtgever terstond van rechtswege in verzuim en is zij vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1,5% per maand, een gedeelte van een maand voor een gehele maand gerekend.
6)
Bij te late betaling is opdrachtgever tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd met een minimum van € 150,--. De incassokosten bedragen 15% over de eerste € 3.000,--, 10% over het meerdere tot € 6.000,--, 8% over het meerdere tot € 15.000,--, 5% over het meerdere tot € 50.000,-- en 3% over het meerdere daarboven. Alle invorderingskosten komen voor rekening van de nalatige wederpartij, zowel de hiervoor vermelde buitengerechtelijke kosten als de werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, die van het aanvragen van faillissement daaronder begrepen.
7)
De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente, schade en kosten en vervolgens van opeisbare facturen, waarbij de betalingen altijd aan de oudst openstaande factuur worden toegerekend zelfs al vermeldt de wederpartij dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Artikel 7 Hoofdelijke mede-aansprakelijkheid
Indien de wederpartij bestaat uit meer natuurlijke personen, is ieder van hen hoofdelijk voor het geheel jegens ons aansprakelijk voor de volledige nakoming van alle voor de wederpartij uit de overeenkomst voortspruitende verplichtingen.
Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
1)
Alle door ons geleverde goederen blijven onze eigendom totdat de wederpartij al hetgeen dat wij van de wederpartij hebben te vorderen wegens de levering van zaken (daaronder begrepen in verband daarmee verrichte werkzaamheden), volledig heeft voldaan.
2)
Door de wederpartij mogen door ons geleverde goederen niet worden doorverkocht, verpand of onder welke titel dan ook aan derden in eigendom of gebruik worden gegeven, totdat de wederpartij aan ons alles dat hij/zij ons is verschuldigd, heeft voldaan. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud is het de afnemer toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening van zijn bedrijf of beroep te gebruiken.
3)
Wederpartij zal zich, totdat de geleverde zaken haar eigendom zullen zijn geworden, stipt houden aan alle in verband daarmee door ons gegeven of te geven aanwijzingen, gebruiksbeperkingen of instructies, en zal ten aanzien van nog niet volledig betaalde goederen een verhoogde zorgvuldigheid in acht nemen.
4)
De afnemer is verplicht de zaken, waarvan de eigendom nog bij Van Doorne Food Import rust, duidelijk afgescheiden van andere zaken en naar behoren te bewaren; en tevens naar behoren te verzekeren tegen beschadiging, verlies door diefstal, brand of anderszins tenietgaan.
5)
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dient de afnemer Van Doorne Food Import daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen.
6)
Voor het geval Van Doorne Food Importhaar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer haar bij deze bij voorbaat toestemming en verplicht de afnemer zich om aan DeliwebXL.com alsmede aan door Van Doorne Food Import aan te wijzen derden, alle medewerking te verlenen om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Van Doorne Food Import zich bevinden en haar eigendommen terug te nemen. Alle kosten van terugnemen komen voor rekening van de afnemer.
7)
De wederpartij moet op elk door Van Doorne Food Import gewenst moment (nadere) zekerheid stellen voor de correcte nakoming van zijn verplichtingen jegens Van Doorne Food Import
Artikel 9 Pandrecht
1)
De wederpartij is, zolang hij/zij niet aan alle verplichtingen jegens ons heeft voldaan, niet gerechtigd op de door ons geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen, te zullen verklaren dat hij/zij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt hij/zij zich om, zolang hij/zij niet aan alle verplichtingen jegens ons heeft voldaan, geen akte(n) te zullen ondertekenen waarbij pandrecht op de zaken wordt gevestigd. Indien de wederpartij in strijd hiermee handelt, maakt zij zich schuldig aan verduistering.
2)
In aanvulling op het in artikel 8 genoemde eigendomsvoorbehoud verbindt de wederpartij zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van ons een bezitloos pandrecht te vestigen op de door ons aan de wederpartij geleverde producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van ons, uit welke
Van Doorne Food Import
Den Haag
hoofde dan ook, op straffe van een boete van € 1.000,-- per dag dat de wederpartij in gebreke blijft aan het vorenstaande te voldoen, onverminderd ons recht om volledige schadeloosstelling te vorderen.
3)
In geval de wederpartij surséance van betaling verkrijgt, in staat van faillissement wordt verklaard, of indien zijn/haar goederen in beslag worden genomen, dient hij/zij ons hiervan, en voorts bewindvoerder, curator of beslagleggende deurwaarder van het door ons gemaakte eigendomsvoorbehoud of het gevestigde pandrecht onverwijld in kennis te stellen. Voor dat geval evenals wanneer de wederpartij jegens ons in gebreke is gebleven, verleent de wederpartij Van Doorne Food Import bij deze een onherroepelijke machtiging om ons toegang te verschaffen tot haar magazijnen, winkels of andere ruimten waar zich dat moment de aan ons in eigendom toebehorende goederen of goederen waarop ten behoeve van ons pandrecht is gevestigd, bevinden en deze weer tot ons te nemen, zonder dat daarvoor rechterlijke tussenkomst is vereist, zulks onverminderd onze aanspraken op vergoeding van kosten, schade en rente.
Artikel 10 Pallets
1)
De wederpartij moet de bij de aflevering van de zaken gebruikte pallets franco voor eigen risico binnen twintig dagen aan ons terugsturen.
2)
Van Doorne Food Import blijft steeds eigenaar van de pallets.
Artikel 11 Publiciteits- en promotiemateriaal
1)
Al het publiciteits- en promotiemateriaal dat Van Doorne Food Import aan haar wederpartij – al dan niet kosteloos - ter beschikking stelt ter ondersteuning van de (toekomstige) verkoop van de zaken, blijft te allen tijde eigendom van  Van Doorne Food Import.
2)
De wederpartij is verplicht het publiciteits- en promotiemateriaal in ongeschonden en onveranderde staat op ons eerste verzoek franco en voor haar eigen rekening aan ons te retourneren.
Artikel 12 Klachten
1)
De wederpartij is verplicht terstond na de levering de zaken grondig te inspecteren en te controleren op deugdelijke werking en ons onverwijld doch in ieder geval binnen 8 dagen na levering schriftelijk in kennis te stellen van eventuele gebreken aan de geleverde zaken. Bij gebreke hiervan wordt de wederpartij geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt het recht op reclame.
2)
De wederpartij kan op een gebrek in het product of in de presentatie welke bij een eerste grondige inspectie, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel niet had kunnen worden ontdekt, geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 8 dagen, nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, daarover bij ons per aangetekende brief heeft geprotesteerd.
3)
In geval van een door ons gegrond bevonden klacht over geleverde zaken, hebben wij het recht de desbetreffende zaken te herstellen, dan wel deze door soortgelijke zaken te vervangen. Wij zijn niet gehouden tot vergoeding van enige schade, behalve in het geval deze schade te wijten is aan onze opzet of grove schuld.
4)
Door het indienen van een klacht wordt de betalingsplicht ten aanzien van de in het geschil zijnde zaken niet opgeschort.
5)
Retourzendingen zijn zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan. Na hiervoor toestemming van ons te hebben verkregen, zullen de retourzendingen slechts op door ons gestelde voorwaarden kunnen plaatsvinden.
Artikel 13 Aansprakelijkheid
1)
Onverminderd de garantiebepalingen en het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, is Van Doorne Food Import wij niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld onzerzijds, onze werknemers en/of hulppersonen.
2)
Indien en voor zover er op Van Doorne Food Import enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal twee maal de factuurwaarde van de order, althans van dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3)
Onze aansprakelijkheid wordt verder te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor wij zijn verzekerd.
4)
De wederpartij dient schadeclaims, ten gevolge van het voorafgaande binnen 3 weken na het ontstaan daarvan, of na het moment dat de wederpartij de schade had kunnen onderkennen, bij ons schriftelijk te melden, op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding tegenoverVan Doorne Food Import.
5)
De wederpartij is gehouden ons voor alle aanspraken van derden wegens schade opgetreden door of in verband met door ons geleverde zaken, te vrijwaren.
Artikel 14 Garantie
1)
Aanspraken op garantie bestaan uitsluitend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Ten aanzien van door ons geleverde goederen die van (een) derde(n) afkomstig zijn, gelden de garantievoorwaarden van deze derde(n).
2)
In geval van een garantieclaim dient het artikel altijd compleet, in de oorspronkelijke staat in de originele verpakking en zonder gebruikssporen te worden aangeleverd bij Van Doorne Food Import waarbij de door ons verstrekte aankoopnota getoond dient te worden.
3)
De leverancier staat niet in voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de geleverde goederen of het uitgevoerde werk. Reparatie en/of vervanging geldt als voldoening aan de garantieplicht.
4)
Bij vervreemding van de geleverde zaken binnen de garantietermijn gaan de garantieaanspraken niet over op de verkrijger.
Van Doorne Food Import
Den Haag
Artikel 15 Geschillen
1)
Op alle uit met ons gesloten overeenkomsten voortvloeiende geschillen is het Nederlands Recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
2)
Geschillen tussen ons en de wederpartij zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te ’s-Gravenhage (Den Haag), tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten. Wij blijven echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
3)
Onverminderd het bepaalde in de vorige twee leden kunnen Van Doorne Food Import en haar wederpartij overeenkomen dat een geschil tussen hen gerezen naar aanleiding van hun overeenkomsten en deze voorwaarden met uitsluiting van de burgerlijk rechter zal worden beslist door arbitrage volgens de reglementen van het Nederlands Arbitrage Instituut.